Villkor

Allmänt

Följande villkor och bestämmelser gäller alla beställningar och köp som görs av kunden (hädanefter kallad ”du/dig”) hos Lienshyttans Herrgård AB (orgnr. 559110-4608), bestående av Jonas Vildmark Bushcraftcenter, Vildmarkskaffe och Landolsi Marketing & Sales, hädanefter kallat ”vi/oss”, både fysiskt och digitalt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den som finns publicerad på vår hemsida när du gör beställningen.

Vi erbjuder tjänster samt varor vilka kan beställas/köpas/bokas såväl fysiskt av oss samt digitalt via vår hemsida.

 

Priser och leveranskostnader

Priser och erbjudanden på hemsidan är giltiga när de visas, om inga andra specifika villkor anges på hemsidan. Priserna i vår fysiska handelsbod och på vår hemsida/webshop kan skilja sig från varandra. Vi gör ständigt vårt bästa för att tillse att all information är korrekt, dock kan vi inte hållas ansvariga för felaktiga priser, skrivfel eller stavfel.

För köp av varor och tjänster omfattar priserna som visas online den lagstadgade momsen, men inte eventuella leveranskostnader. Mer information om leveranskostnader finns i våra leveransvillkor.

 

Beställning och bokning

Varje beställning som görs innebär ett erbjudande om att köpa varor och/eller tjänster från oss. Vi måste godkänna alla beställningar innan de kan behandlas.

När du har gjort din beställning och lämnat din e-postadress till oss, får du en bekräftelse via e-post om att beställningen har mottagits. Denna bekräftelse utgör inte ett godkännande av din beställning, utan informerar endast om att vi har fått din beställning. Inget köpekontrakt uppstår förrän vi skickar den beställda tjänstens bekräftande detaljinformation, alternativt varan till dig.

Om vi av någon anledning inte kan fullfölja din beställning meddelar vi dig så fort vi kan. Om betalningen för en beställning har behandlats och vi redan har tagit emot betalning för beställningen, återbetalas beloppet till dig.

 

Betalningsmetoder

Våra tjänster och varor som beställs via vår hemsida betalas normalt via Swish, kort eller faktura. Besöker ni vår fysiska handelsbod eller träffar oss under ett event sker betalning normalt via Swish eller kort. Då vi nyttjar Klarna som betalningsmetod vill vi informera dig om att: 

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

 

Överlåtelse

Vi förbehåller sig rätten att överlåta krav för förfallna betalningar, som har uppstått i samband med varor och tjänster som levererats, till tredje part.

 

Copyright och andra immateriella rättigheter

Om inget annat omnämns, är utformningen av den här hemsidan och all text, grafik, information och allt innehåll och annat material som visas på eller går att ladda ned från den här webbplatsen skyddade av copyright, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning och får inte användas på annat sätt än i enlighet med dessa villkor och bestämmelser, eller med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

 

Integritetspolicy

Vi har en integritetspolicy som styr hur dina personliga data behandlas och skyddas. Läs om GDPR hos Jonas Vildmark Bushcraftcenter.

 

Force Majeure

Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra åtaganden enligt villkoren i detta dokument om förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av en händelse som ligger utom vår rimliga kontroll. Sådana händelser inkluderar, utan begränsning, problem med infrastrukturen, myndighetsingripanden, krig, civila oroligheter, kapningar, pandemier, bränder, översvämningar, olyckor, stormar, strejker, lockouter, terroristattacker eller industriella åtgärder som påverkar oss eller våra leverantörer.

 

Skadeståndsskyldighet

Vi sätter alltid säkerheten i första rum. Detta genomsyrar våra kursupplägg för att du alltid skall känna dig trygg under kurser som arrangeras av oss. Dock sker allt deltagande på eget ansvar. Det är kursdeltagarens ansvar att säkerställa att hen vid kurstillfället är vid passande hälsa, har tillgång till avgörande personliga mediciner samt har en gällande olycksfallsförsäkring.

Inget i dessa villkor ska undanta eller begränsa vår skadeståndsskyldighet för bedrägligt eller vilseledande agerande eller skador som uppstår på grund av vår försumlighet.

Vi åtar oss inte någon skadeståndsskyldighet för skador på ditt datorsystem eller förlust av data som skulle kunna uppstå på grund av att du använder vår hemsida eller övriga webbaserade plattformar på vilka vi återfinns. Vi kan inte garantera vilket innehåll och vilka tjänster som finns tillgängliga på vår hemsida vid en viss tidpunkt. Allt innehåll och alla tjänster på hemsidan tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet.

Vi kan inte garantera att hemsidan kommer att vara tillgänglig utan avbrott och i fullt fungerande skick, eller att informationen på själva hemsidan är fri från fel eller utelämnanden (vi kommer dock att vidta alla möjliga åtgärder för att rätta till eventuella fel eller utelämnanden så snart vi fått kännedom om dem).

Inget i dessa villkor syftar till att påverka dina lagstadgade rättigheter.

 

Anmälningsvillkor för kursverksamhet

Nedanstående anmälningsvillkor gäller för kurs, utbildning och studiecirkel (nedan kallat ”kurs”), anordnad av Jonas Vildmark Bushcraftcenter. Notera att särskilda regler och villkor kan gälla för de evenemang vi utför på uppdrag av våra samarbetspartners. Dessa villkor framgår då i samband med anmälan till respektive evenemang.

 

Minderåriga kursdeltagare

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att själv anmäla dig till våra kurser.

 

Kursbeskrivning

Beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader, betalningsvillkor och eventuella särskilda villkor framgår av kursbeskrivningen på websidan samt den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan.

 

Studietid och kursmaterial

Av vår kursspecifika information och av din anmälningsbekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar, samt vilket material som ingår i kursavgiften. Var uppmärksam på information rörande eventuell kurslitteratur som i god tid skall beställas samt bekostas av kursdeltagaren inför ett kurstillfälle.

 

Bekräftelse

När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Kort därefter mailas även eventuell faktura för kursavgiften. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura.

 

Kursavgift och betalning

Betalning av kursavgiften ska ske innan kursstart. Efter att hela avgiften kommit oss tillhanda är din plats säkrad. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag. Om hela avgiften ej kommit oss tillhanda 30 dagar innan kursstart förbehåller vi oss rätten att erbjuda platsen till någon annan.

 

Ditt ansvar som deltagare

Vänligen kontrollera vår bekräftelse av din bokning för att säkerställa att dina kontaktuppgifter stämmer samt att din bokning stämmer överens med dina önskemål. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss snarast. Informera oss så tidigt som möjligt om du har några speciella behov rörande till exempel specialkost, medicinska åkommor, rörelsebegränsningar eller annat ni bedömer kan vara avgörande för eventets planering.

Det är viktigt att kursdeltagare snarast läser den kursinformation som tilldelas inför samt under ett kurstillfälle. Där återfinns vanligtvis adderande villkor och förutsättningar rörande bland annat säkerhet samt utrustning.

Vänligen följ instruktioner från vår personal och samarbetspartners under eventet, de finns till för er säkerhet. Eventuella skador eller borttappad låneutrustning orsakade av din vårdslöshet skall omedelbart berättas för kursansvarig för att säkerställa säkerheten. Eventuell bottappad låneutrustning eller skada på arrangörens, eller dess sammarbetsbartners, egendom kan leda till att du blir skadeståndsskyldig.

 

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart återfår du den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

 

Naturens krafter

Då vi arbetar med natur och vilt, vilka är utom vår kontroll, kan vi endast göra vårt bästa för att väder, natur och vilt skall samarbeta med våra kursplaner. Till exempel kan torka leda till eldningsförbud vilket i sin tur kan påverka utformningen av vårt event. Vi ber er därför ha överseende med eventuella ändringar och anpassningar i utformningen av våra kurser. I händelse av justeringar strävar vi dock alltid efter att ni skall få en så bra upplevelse som möjligt för att uppnå kursmålen. Ovan justeringar av planer kan tvingas genomföras på mycket kort varsel.

 

Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du, vid kursbokning via vår hemsida, möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen behöver du lämna ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut.

 

Avbeställning efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit.

Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men senast 60 dagar före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 10 % av kursavgiften. Avbeställer du kursen 59-31 dagar innan kursstart återbetalar vi kursavgiften med avdrag för 25% av avgiften. Avbeställer du 30-14 dagar innan kursstart debiterar vi 50% av kursavgiften. Avbeställer du kursen mindre än 14 dagar innan kursstart debiterar vi hela kursavgiften.

Vid avbokning av tjänst i händelse av sjukdom eller oförutsedd händelse, återbetalar vi 75% av bokningens avgift, med nedan villkor. Skulle det vara så att din hemförsäkring eller reseförsäkring täcker kostnaden, kommer vi ej att återbetala kursavgiften.

 

  • Sjukdom eller allvarlig olycka som drabbat dig, din resekamrat, partner, din partners föräldrar, barn eller syskon.
  • Skriftligt intyg som stärker ovan, utfärdat av läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Ett läkarintyg måste innehålla en diagnos, datum för ditt läkarbesök samt den förhindrande anledningen. Läkarintyget måste vara utfärdat före eventstart.
  • Anledningen till avbokning måste vara oförutsedd och omöjliggöra ditt deltagande.

 

Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta oss inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.

Observera att ovan kan skilja sig i samband med skräddarsydda arrangemang. Avbokningspolicy framgår då i den offert/avtal som upprättas mellan parterna vid det aktuella arrangemanget.

 

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, kan du inte få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande. I mån av plats kan du ta igen det missade tillfället under framtida kurser – dock kan kostnader för material, förtäring mm tillkomma.

 

Reklamation och klagomål

För oss är kundnöjdheten central. Vi sätter stor heder i att alltid leverera med högsta möjliga kvalitet, allt för att ge våra kunder en så positiv upplevelse som möjligt. Om du ändå är missnöjd med en kurs kan du under vissa omständigheter reklamera kursen enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Om detta skulle vara fallet, kontakta oss i första hand under pågående kurs så att vi har möjlighet att korrigera eventuella misstag eller missförstånd på plats. Om du inte påtalar missnöje under pågående kurs, måste du snarast efter avslutad kurs kontakta oss. Skulle det vara så att vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

 

Villkor för köp av handelsvaror

 

Produktpresentation och produktinformation

Vi gör alltid vårt bästa för att vara noggranna i hur våra produkter återges i produktbeskrivningar och produktbilder, dock sker det ibland avvikelser. Vi kan t ex inte garantera att produkternas färger återges helt korrekt. Detta eftersom färgerna du ser beror på vilken typ av dator/enhet du använder, dess inställningar samt vilken internetbrowser du använder. Vi hoppas du förstår att vi därför inte kan ge några ytterligare rabatter eller andra åtgärder av goodwill som ligger utanför den rättsliga garantin.

 

Leveransvillkor

Beställda varor levereras till dig som kund enlig överenskommelse. Vid möjlighet till fysiskt besök i vår handelsbod, eller i samband med event, kan varor levereras direkt på plats.

Då vi postar varor använder vi Postnord som leverantör. Postnords tillämpliga fraktavgifter adderas då till varans försäljningspris och betalas av kunden. Vid ej uthämtade paket förbehåller vi oss rätten att debitera dig den kostnad som i sådant fall skulle tillfalla oss. 

Vi strävar alltid efter att hålla leveranstiden så kort som möjligt, beroende av/förutsatt att vi har varan i lager alternativt att vår underleverantör kan tillhandahålla varan. Beställningar som görs på helger och allmänna helgdagar behandlas nästkommande arbetsdagar. Vi strävar efter att leverera din beställning inom de beräknade tidsramarna, men det kan inträffa förseningar. Du har naturligtvis rätt att annullera din beställning om leveransen försenas markant.

Kort efter att din beställning har godkänts får du en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor rörande din beställnings status.

 

Transportskador

Om skador uppstår under transporten ska du rapportera synliga skador direkt till det transportföretag som levererade paketet till dig.

 

Äganderättsförbehåll

De varor som levereras till dig förblir vår egendom tills fullständig betalning har erlagts. Så länge egendomen inte officiellt har överlämnats till dig är du skyldig att hantera varorna med största varsamhet. Om de levererade varorna beslagtas eller påverkas av tredje part, är du skyldig att omedelbart informera oss om detta skriftligen.

 

Returer

Om du ändrar dig eller inte är helt nöjd med en vara, kan du ångra eller returnera din beställning utan särskild anledning från den dag beställningen är gjord fram till och med 14 dagar efter mottagandet av den beställda varan, genom att skriftligt meddela oss och skicka tillbaka varan.

Returpaket skickas till: Lienshyttans Herrgård AB, c/o Landolsi, Hyttvägen 1, 739 93 Riddarhyttan.

Vi kommer att återbetala sådana varor inom max. 14 dagar från det att vi har mottagit returen, under förutsättning att alla varor är i oanvänt skick (obruten förpackning). Du som kund står för fraktkostnaden om du väljer att returnera en vara till oss.

 

Reklamation och klagomål

För oss är kundnöjdheten central. Vi sätter stor heder i att alltid leverera varor med högsta kvalitet, allt för att ge våra kunder en så positiv upplevelse som möjligt. Om du ändå är missnöjd med en vara du beställt, kontakta oss snarast.

Skulle en vara du beställt mot all förmodan visa sig vara defekt kan du reklamera den. Om detta skulle vara fallet, kontakta oss snarast så att vi har möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

Gällande varor erbjuder vi en reklamationsrätt på 3 år från inköpsdatum noterat på ditt kvitto/faktura. För att ett reklamationsärende ska behandlas bör därför kvitto/faktura kunna uppvisas. Under den här tiden åtgärdar vi alla fel som faller under den lagstadgade reklamationsrätten. Reklamationsrätten täcker inte skador som uppstår på grund av felaktig användning, normalt slitage eller skador uppkomna genom yttre påverkan. Åtgärd under reklamationsrätten innebär att produkten antingen lagas eller byts ut, rätten att välja alternativ kan begränsas av juridiska förbehåll. Om det inte går att leverera en ersättningsvara kan du välja att säga upp köpekontraktet. Om köpekontraktet sägs upp återbetalar vi varan samt returfraktkostnaden. 

Skulle det vara så att vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

Tack för att du tagit del av våra villkor

Det är din skyldighet att ta del av, samt tolka innebörden av, ovan vilkor i samband med nyttjande av våra tjänster och varor. Tveka ej att återkoppla till oss om du upplever att något är oklart.

 

Vänligen

Jonas Vildmark Bushcraftcenter – Lienshyttans Herrgård AB